Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN

Ochrana a tvorba krajiny

Máte za sebou bakalářské studium s geografickým, biologickým, či ekologickým zaměřením?

Chcete prohloubit a rozšířit Vaše znalosti a dovednosti?

Chcete se stát odborníkem, který rozumí prostorovým vazbám v krajině, chápe příčiny a důsledky změn životního prostředí a dovede tyto problémy řešit adekvátními metodami?

Studium moderního programu Environmentální geografie se specializací Ochrana a tvorba krajiny je tady přesně pro Vás. - Environmentální geografie je moderní vědecká disciplína, která zkoumá funkční a prostorové vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny. Zabývá se také interakcí člověka s krajinnou sférou, takže má obrovský aplikační potenciál. V rámci specializace Ochrana a tvorba krajiny se propojují fyzickogeografické disciplíny s biologickými a ekologickými vědami. Během studia získáte ucelené teoretické vzdělání v rámci dílčích složek krajiny a tím získáte schopnost krajinné syntézy. Budete ji pak moct využít při řešení různých typů krajinoekologických problémů při plánování a managementu krajiny, například v oblasti ekosystémových služeb či adaptace krajiny na globální environmentální změny. Zjistíte, jaká jsou úskalí krajinného managementu, a to nejen obecně, ale i ve specifických prostředích (říční krajina, horské oblasti, post-industriální krajina). Důležitou součástí studia jsou samozřejmě otázky týkající se druhové a územní ochrany přírody. - Kromě teoretických znalostí vás naučíme celou řadu fyzickogeografických a biologických metod výzkumu, a to včetně schopnosti modelovat a prognózovat dílčí krajinotvorné procesy. Část výuky je vedena projektovou formou, zaměřenou na krajinné plánování, tvorbu územních plánů či řešení modelových situací střetů v krajině. Disponujeme nejmodernějšími mapovacími technologiemi, např. drony s multispektrálními kamerami, skenerem dna vodních útvarů, sonarem pro měření průtoků, geodetickými totálními stanicemi, GNSS přijímači a celou řadou nejmodernějších geofyzikálních přístrojů. Budete mít k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Nebudete jen zavření v učebnách a laboratořích, výuka Vás zavede i ven do terénu. V průběhu studia se budete zdokonalovat v angličtině a budete mít možnost část studia strávit na některé zahraniční univerzitě, evropské, či mimoevropské.

 

Co od Vás očekáváme

Předpokládáme znalosti fyzické geografie, obecné ekologie a biodiverzity, vše v rozsahu bakalářského stupně. Velmi se Vám budou hodit i základy geoinformačních technologií. Přicházíte-li z příbuzných oborů, je možné doplnění znalostí v průběhu studia.

 

Co se naučíte

Absolvent studia má hluboké znalosti struktury a fungování krajinné sféry. je schopen popsat a mapovat strukturu krajiny a její jednotlivé složky a kriticky hodnotit roli člověka v krajině. je velmi dobře vybaven v oblasti geoinformačních a distančních metod výzkumu a je schopen provádět terénní výzkum nejmodernějšími detekčními a mapovacími přístroji. Umí vyhodnocovat získaná data za využití matematicko-statistického aparátu a ovládá základní modely využívané v environmentální praxi. Chápe současné změny v krajině v souvislosti s vývojem Země ve čtvrtohorách.

Absolvent je schopen zpracovat jednoduchý návrh grantového projektu a ovládá odbornou anglickou terminologii. má přehled o legislativním zázemí ČR v oblasti ochrany a tvorby krajiny a zná principy územního plánování.

Absolvent je schopen krizového přístupu při řešení různých typů negativních procesů v krajině a je schopen samostatně navrhovat vhodná opatření. je orientován na kritický přístup a hledání alternativních a inovativních řešení.

 

Uplatnění

Po absolvování magisterské specializace Ochrana a tvorba krajiny se uplatníte například v orgánech státní správy a samosprávy, v projekčních a poradenských firmách v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, územního plánování, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, nebo v neziskových nevládních organizacích. Mezi potenciální zaměstnavatele patří odbory životního prostředí městských a krajských úřadů, odbory některých ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí. V soukromém sektoru Vás mohou zaměstnat například firmy Ekotoxa, Geotest, T-mapy, SHOcart, ČSOP Salamandr, Arnika, a jiné. Můžete se uplatnit v odborných institucích, na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech (AV ČR, ČHMÚ, VÚV, VÚLHM, VÚKOZ). Pokud Vás výzkum životního prostředí baví, lze také pokračovat v doktorském studiu (např. Environmentální geografie). Získané znalosti a dovednosti lze rozhodně uplatnit i při hledání zaměstnání v zahraničí u evropských institucí a mezinárodních organizací působících v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Přijímací řízení: písemná zkouška v rozsahu bakalářského studia Ochrana a tvorba krajiny

Pedagogický poradce: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 7342