Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN

Fyzická geografie

Environmentální geografie se specializací Fyzická geografie je moderní geografickou disciplínou, která systematicky řeší vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a zabývá se rovněž interakcí člověka s krajinnou sférou. Cílem navazujícího studijního programu je prohloubení znalostí jednotlivých složek krajiny a ekologických vazeb v krajině, pochopení krajiny jako celku a pokročilé osvojení moderních metod využívaných ve vědách o Zemi. Výuka je vedena prakticky a vedle přednášek studenti získají potřebné dovednosti formou projektů a prostřednictvím terénních a laboratorních cvičení. Při studiu je možné využívat nejmomodernější mapovací technologie, např. drony s multispektráními kamerami, skener dna vodních útvarů, ADCP pro měření průtoků, geodetické totální stanice a GNSS přijímače, geofyzikální přístroje (ERT, georadar, refrakční seismika), vrtnou soupravu. K dispozici jsou počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, eroze, srážkoodtokové a hydrodynamické modelování a také laboratoře dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie. Cílem studijního programu je příprava odborníků, kteří rozumí prostorovým vazbám v krajině, chápou příčiny a důsledky změn životního prostředí a dovedou tyto problémy s pomocí adekvátních metod řešit. Absolventi najdou uplatnění v komerční sféře, veřejné správě, odborných institucích, případně mohou pokračovat v doktorském studijním programu Environmentální geografie.

Co od Vás očekáváme

Předpokládáme znalosti fyzické geografie v rozsahu bakalářského stupně a základy geoinformačních technologií. Přicházíte-li z příbuzných oborů, je možné doplnění znalostí v průběhu studia.

Co se naučíte

Absolvent studia:

  • má hluboké znalosti struktury a fungování krajinné sféry
  • je schopen popsat a mapovat strukturu krajiny a její jednotlivé složky a kriticky hodnotit roli člověka v krajině
  • chápou současné změny v krajině na pozadí studia vývoje Země ve čtvrtohorách
  • při sběru terénních dat je schopen pracovat s nejmodernějšími detekčními a mapovacími technologiemi
  • orientuje se v pokročilé statistické analýze dat a ovládá základní modely využívané v environmentální praxi (např. modelování eroze a transportu sedimentů, modelování stability svahů, srážkoodtokové a hydrodynamické modelování)
  •  ovládá základní geoinformační technologie

 

Uplatnění

Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, projekčních a plánovacích firmách, neziskových nevládních organizacích či na geografických katedrách univerzit. Mezi tyto orgány patří například některá ministerstva (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, odbory životního prostředí, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru se jedná například o firmy zabývající se projekční a poradenskou činností v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, dopravy, územního plánování, geotechnického monitoringu, aplikované geofyziky, kartografie či geoinformačních služeb. Mezi potencionální zaměstnavatele v soukromém sektoru patří například firmy Ekotoxa, Geotest, T-mapy, SHOcart a jiné. Absolventi se mohou rovněž uplatnit v ústavech Akademie věd ČR (např. Ústav geoniky, Geologický ústav, Ústav struktury a mechaniky hornin) či státních institucích zabývajících se servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav, podniky povodí).

Pedagogický poradce: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Přijímací řízení: písemná zkouška v rozsahu bakalářského studia fyzické geografie a geoekologie.

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 7746