Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Doktorské studium (Ph.D.) | Environmentální geografie

Environmentální geografie

Absolventi geografických oborů a oborů příbuzných mohou na našem pracovišti pokračovat ve vědecké přípravě studiem environmentální geografie.
 
Charakteristika oboru:


Základním cílem studia je výchova kvalifikovaných odborníků k tvůrčímu řešení teoretických a praktických problémů vyžadujících ke studiu krajiny komplexní přístup environmentální geografie. Obor proto zahrnuje studium krajiny a jejích složek, metod postižení jejich dynamiky a vzájemných vazeb, probíhajících antropogenních změn a tendencí, ochrany těchto složek (georeliéfu, vody, ovzduší, půdy, bioty) a krajinných fragmentů a úlohy ochrany a tvorby krajiny ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Pojetí studijního oboru akcentuje geografický přístup. Důležitou součástí oboru je také vnímání krajinných geosystémů v kontextu jejich vývoje, proto se obor zaměřuje i na analýzu a pochopení paleoenvironmentálních podmínek prostředí v průběhu kvartérního vývoje.
Studijní obor environmentální geografie reflektuje celou šířku geografické problematiky ve vztahu k  aktuálním environmentálním problémům krajiny. Od environmentálních dopadů analytických (parciálních) fyzicko-geografických problémů (např. povodně, extrémní meteorologické jevy, sesuvy apod.), přes problematiku environmentálních dopadů kontaktu člověk – krajina (např. cestovní ruch, regionální rozvoj) až po aktuální syntetizující pohled v podobě výzkumu přírodních hazardů a rizik (včetně jejich historického kontextu), jejich krizového managementu, predikci a modelování ve vztahu k aktuální územně-plánovací dokumentaci  a regionálnímu řízení.
 
Cílem doktorského studijného oboru environmentální geografie je kvalitní příprava pracovníků schopných vědecké práce, a to jak v oblasti ryze teoretické (základní výzkum), tak v oblastech aplikovaného výzkumu. Získané znalosti a kompetence předurčují absolventa ke kariéře samostatných vědeckých pracovníků pro různá geografická nebo environmentálně zaměřená pracoviště (tzn. univerzity, vědecké ústavy), nebo pro pracoviště provozující aplikovaný výzkum nebo vyvíjející inovace v oblasti monitoringu a výzkumu dílčích složek krajiny nebo krajiného geosystému jako celku (např. AOPK ČR, ČHMÚ, závody povodí, soukromé společnosti apod.). Odborné zaměření a komplex znalostí předurčuje absolventy na pozice řídících pracovníků v oblasti státní správy, tak aby důležitá rozhodnutí v oblastech managementu ŽP bylo vysoce kompetentní.
 
Studijní povinnosti: základní přehled o povinnostech během studia najdete v níže přiložených dokumentech.
 

Složení oborové rady doktorského oboru environmentální geografie
 
Interní členové
 
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (předseda OR) - kontaktní osoba pro obecné studijní záležitosti a uchazeče
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. 
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
 
Externí členové
 
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.)
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni)
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
prof. RNDr. Bořivoj Šarapatka, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. RNDr. Milan Trizna, Ph.D. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci)
 
 
Podmínky k přijetí:
- ukončené magisterské studium v oboru fyzické geografie a geoekologie nebo oboru blízkém,
- úspěšné absolvování přijímacího pohovoru z environmentálně geografické a fyzicko-geografické problematiky,
- předložení motivačního dopisu a případně i publikační aktivity,
- součástí přijímacího pohovoru je prokázání aktivní znalosti anglického jazyka.

 
Důležité informace ohledně přihlášek naleznete ZDE.
 

 
 
 
Školitelé v oboru ENVIGEO pdf  
14 kB
Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty OsU pdf  
787 kB
Informace k průběhu studia pdf  
275 kB

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 8912