Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | OCHRANA A TVORBA KRAJINY

OCHRANA A TVORBA KRAJINY

Zajímá Vás příroda?
Chcete zjistit, jak rozmanitá, krásná a mocná je naše planeta a jakým způsobem ji měníme my, lidé?
Nechcete se jen koukat, jak se s krajinou nesprávně nakládá?
Uvažujete o práci v oboru životního prostředí a jeho ochrany?
 
Studium moderního programu Environmentální geografie se specializací Ochrana a tvorba krajiny Vám poskytne vše potřebné. Výhodou specializace Ochrana a tvorba krajiny je, že se naučíte, jak funguje živá i neživá část přírody a jak do krajiny zasahuje svou činností člověk. Pak budete schopni v praxi tyto znalosti propojit. Naučíme Vás třeba, co je to „divočina“ ve městě a proč je důležité ji tam zachovat, nebo proč některé lidské aktivity vedou ke zničení částí krajiny, a jak tomu předejít. Zjistíte, jaké nástroje má Česká republika k dispozici, abychom si naši krásnou přírodu uchovali.
Kromě kvalitních teoretických základů, potřebných k pochopení fungování krajiny, získáte během svého studia řadu praktických dovedností. Disponujeme nejmodernějšími mapovacími technologiemi, např. drony s multispektrálními kamerami, skenerem dna vodních útvarů, sonarem pro měření průtoků, geodetickými totálními stanicemi a GNSS přijímači. Budete mít k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Naučíte se pracovat i v laboratořích (dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie). Nebudete jen zavření v učebnách a laboratořích, ale výuka Vás zavede hodně často i ven – do terénu. Klademe také velký důraz na projektovou výuku, kde se naučíte samostatně řešit problémy i pracovat v týmu. V průběhu studia se budete zdokonalovat v angličtině a budete mít možnost část studia strávit na některé zahraniční univerzitě.
 
Co od Vás očekáváme
Vaším úkolem v průběhu studia bude s chutí získávat učením nové znalosti, mít otevřenou mysl a naučit se kriticky přemýšlet nad novými informacemi. Při vstupu do studia byste měli mít znalosti o geografii, biologii a ekologii na středoškolské úrovni.
 
Co se naučíte
 

Absolvent studia

  • je schopen práce v terénu, ovládá metody terénního mapování a sběru primárních dat, a to i s využitím moderních metod dálkového i blízkého průzkumu
  • dokáže analyzovat vlastnosti/parametry jednotlivých složek krajiny a zvládá jejich prostorovou analýzou s využitím geoinformatických nástrojů
  • se orientuje v historických i aktuálních aspektech vývoje krajinného systému, zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat
  • prošel projektovým vedením výuky, kde zpracovával konkrétní zadané projekty z praxe, a to buď samostatně, nebo v týmu.
  • je komplexně vzdělán v problematice krajiny, její struktury a fungování
  • je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém
  • dokáže integrovat znalosti o fungování neživé a živé složky krajinného systému.

 

Uplatnění
Po absolvování bakalářské specializace Ochrana a tvorba krajiny můžete samozřejmě pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru, nebo jít rovnou do praxe. V praxi se uplatníte například v orgánech státní správy a samosprávy, v projekčních a poradenských firmách v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, územního plánování, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, nebo v neziskových nevládních organizacích. Mezi potenciální zaměstnavatele patří odbory životního prostředí městských a krajských úřadů, odbory některých ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru Vás mohou zaměstnat například firmy Ekotoxa, Geotest, Envicons, Šindlar s.r.o, ČSOP Salamandr, Arnika, a jiné. Absolventi se mohou uplatnit i v institucích zabývajících se servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav), nebo u správců vodních toků (Podniky povodí, Lesy ČR).
 
Pedagogický poradce: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D
 
Přijímací řízení: Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku..
 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300


email:
vaclav.skarpich@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 10098