Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Ruman Stanislav
17. 10. 2017
Zrušení konzultačních hodin 17.10.2017

autor: Galia Tomáš
11. 10. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Tichavský Radek
24. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

autor: Miklín Jan
21. 9. 2017
Nepřítomnost na katedře

Starší příspěvky...

Výzkum | Hydrologie


Hydrologie

Hydrologie


Zakladatelem ostravské hydrologické školy, která funguje již řadu let na naší katedře byl prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. který je emeritním profesorem naší katedry. Hydrologický výzkum se výrazně orientuje na problematiku antropogenní hydrologie a moderních metod hydrologického modelování. Blíže lze hydrologikcé zaměření katedry specifikovat takto:

- Výzkum antropogenního ovlivnění hydrologického cyklu a srážkoodtokových vztahů v povodích (změny land use, klimatické změny, změny v inundačních územích, vodohospodářská opatření), všechny výše zmněné faktory lze v zásadě analyzovat dvěma přístupy, za prvé pomocí monitoringu a statistické analýzy hydrometeorologických řad a za druhé pomocí simulace s využitím analytických nástrojů GIS a zejména matematického modelování. Každá metoda má své výhody, nicméně nejefektivnější a nejracionálnější se jeví kombinace obou přístupů. Tyto přístupy lze využít nejen na úrovni krátkodobých událostí (např. v rámci hydrologické prognózy v rámci predikce povodňových událostí), ale i v kontextu analýz dlouhodobých scénářů změn přírodního prostředí (struktura krajiny, stupeň urbanizace, změny v chodu klimatických prvků apod.).

- Matematické modelování fluviální eroze a transportu sedimentů (dynamické erozní modely, hydraulické modely), analýzy holocenní dynamiky těchto procesů s využitím numerických modelů a GIS. S nárůstem výkonu výpočetní techniky a zejména zkvalitnění a zpřesnění vstupních dat o území se stále čatěji využívá analytických a numerických modelů, které oproti stále opodstatněnému využívaní empirických vzorců přinášejí několik podstatných výhod. Krom lepší reflexe fyzikální podstaty zmíněných procesů lze za využití reálných hydrolometeorologických dat nejen simulovat již proběhlé procesy, ale s využitím např. prognózy srážkové události tyto jevy predikovat v různých časových horizontech.

- Komplexní modelování hydrologické složky v povodích s vyšším stupněm urbanizace (integrace srážkoodtokových, hydraulických a hydrogeologických modelů s modely urbánní hydrologie). Ještě v 90. letech byl za nesporný úspěch považován hydrogram pro závěrový profil coby výsledek simulace srážkoodtokového modelu v rámci prognózy povodňové situace. V současnosti se stále silněji uplatňují distribuované a komplexní hydrologické modely, které řeší všechny fáze srážkoodtokového procesu jak v "otevřené krajině", tak v urbanizovaných územích. Tyto přístupy kladou adekvátní nároky na znalosti a zkušenosti jak operátorů, tak tvůrců těchto modelů, nicméně dosavadní zkušenosti jednoznačně potvrzují, že tudy vede cesta a zejména praktické využití výsledků na úrovni vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví nebo aplikací vědních oborů jako je hydrologie, pedologie či hydrogeologie.

- Hydroinformatika a IT podpora environmentálního modelování - vývoj podpůrných aplikací pro environmentální modely, zejména za využití platformy .NET (OS Windows, v rámci projektu Mono stále silnější podpora OS UNIX/Linux. Uživatelské aplikace s GUI nebo konzolové aplikace a aplikace pro prostředí klient-server. Některé přístupy byly reálně využity i v rámci výzkumných projektu, jako je např. IT4Innovations, popř. využity ČHMÚ pobočky Ostrava a Ústí nad Labem.

Týmové zabezpečení:

RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Mgr. Stanislav Ruman 
 

V současné době jsou na katedře řešeny následující hydrologické grantové projekty:

TA04021123 Technologická agentura ČR (TAČR) - Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. (Řešitelé doc. Unucka, dr. Adamec, dr. Dušek, dr. Mulková a dr. Popelková.)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 19. 11. 2012): 7379