Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
NÁSTĚNKA

autor: Velešík Marian
20. 2. 2018
Zrušení konzultačních hodin 21.2.2018

autor: Tichavský Radek
24. 11. 2017
Zrušení konzultačních hodin 28.11.2017

autor: Ruman Stanislav
21. 11. 2017
Zrušení konzultačních hodin 21.11.2017

autor: Miklín Jan
6. 11. 2017
Nepřítomnost na katedře

Starší příspěvky...

Václav Škarpich
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
odborné zaměření:

fluviální geomorfologie, vodní hospodářství, hydrologie
e-mail:vaclav.skarpich@osu.cz
konzultační hodiny:v LS 2017/2018 každou středu 12:30 - 13:30 nebo po dohodě emailem
kancelář:L210

 

AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY:

TAČR: TH02030509 (2017-2019) - Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích. (člen řešitelského týmu)

SGS05/PřF/2017-2018 - Poznání vývoje a současného stavu krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na činnost člověka a současných přírodních hazardů. (hlavní řešitel)

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

GAČR: 15-02067S (2015-2017): Optimalizace dendrogeomorfologických metod pro výzkum sesuvů. (člen řešitelského týmu)

Stanovení bilance sedimentů v úseku NPP Skalická Morávka a dotčených úseků a návrh managementu ZCHÚ v souvislosti s degradací koryta řeky Morávky akcelerovanou erozí (2017). (člen řešitelského týmu)

Adaptační strategie města Ostrava na klimatickou změnu (2016-2017) - zaměření na analýzu rizik a zranitelnosti města a městských obvodů s ohledem na projevy a dopady klimatických změn v urbánním prostoru (oblast vodní hospodářství - riziko povodní, sucho). (člen řešitelského týmu za Ostravskou univerzitu) (link)

Morávka na suchu - 2016-2017 (Nadační fond Hyundai - příjemce ČSOP Salamandr) - zaměření na vývoj říčního systému Morávky s odhadem budoucího vývoje (člen řešitelského týmu za Ostravskou univerzitu) (link)

12_PA05-C2START - Quantification of morphological changes in river channels and its impact on flood risk - MORCHFLOOD - Danube Region Project Fund (PA 05 Environmental Risks) (člen řešitelského týmu) (link nebo link).

Hydrologický průzkum pravěkého hradiště Hrádek (k.ú. Libochovany, k.ú. Velké Žernoseky) (hlavní řešitel za OU).

RRC/07/2014 DT3 - Podpora vědy a výzkumu v MSK 2014 - Dotační titul 3 (člen řešitelského týmu).

Granulometrická analýza štěrkových lavic, geodetické zaměření a geomorfologické mapování vybraných úseků řeky Ostravice (Projekt v rámci výzkumu Výzkumného ústavu Silva Tarouca pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.) (člen řešitelského týmu za Ostravskou univerzitu).

Ekologická a environmentální výchova v Regionu Slezská Brána (člen řešitelského týmu).

Expertní zhodnocení příčin a návrh opatření proti urychlenému odtoku a erozi půdy v území Bambovo, parcely č. 1208/92 a dalších v k.ú. Chabičov ve Slezsku (přívalové srážky ze dne 26.5. a 28.5. 2014) (člen řešitelského týmu).

SGS18/PřF/2015-2016 - Vývoj krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na současné přírodní hazardy (člen řešitelského týmu).

IRP201439 - Tvorba nových kurzů pro zahraniční studenty - posílení internacionalizace výuky na KFG (člen řešitelského týmu).

POSTDOC-2013 - Interní podpora postdoc výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě (hlavní řešitel).

SGS6/PRF/2011 - Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den (Interní projekt Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity) (člen řešitelského týmu).

SGS5/PřF/2010 - Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří) (Interní projekt Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity) (člen řešitelského týmu).

IGS OU, 31600/1053 (2009) - Typologie diskonektivit v povodí řeky Morávky (Interní projekt Ostravské univerzity) (hlavní řešitel).

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 26. 11. 2012): 2416