Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Magisterské studium (Mgr.) | Ochrana a tvorba krajiny

Ochrana a tvorba krajiny

Charakteristika oboru:

Magisterské dvouleté studium navazuje na bakalářský stupeň, které významně posouvá směrem k prohloubení teoretických a aplikačních znalostí a dovedností absolventa. Obor je koncipován jako fúze fyzickogeografických a biologických přístupů k poznání fungování krajinného systému s akcentem na managementová opatření, která jsou moderním trendem vAteoretickém i aplikovaném výzkumu krajiny. Hlavním cílem je seznámit posluchače s komplexním přístupem ve výzkumu a managementu krajiny (geoekologie a užitá geoekologie, územní plánování, atd.). Student získává nové kompetence v oblasti distančního výzkumu krajiny (dálkový průzkum Země), modelování krajinných procesů (environmentální modelování) a pokročilých nástrojů geoinformačních technologií (GIS 3). Obor poskytuje prohloubení základních znalostí v dílčích analyticko-syntetických fyzickogeografických a ekologických disciplínách (ekologie 2, užitá a antropogenní hydrologie, antropogenní geomorfologie, indikace a monitorování látek, ekologie lesa, přírodní hazard a rizika, apod.), které posunou zásadním způsobem teoretickou základnu znalostního aparátu studenta, a to směrem ke schopnosti samostatného řešení obtížných úloh v oblasti přírodě blízkých i antropogenně transformovaných krajinných systémů. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů student může vybírat specializační kurzy v intencích řešené diplomové práce (environmentální modelování 2,hydrobiologie, geoekologický výzkum a mapování, vybrané kapitoly z managementu a ochrany krajiny, zoogeografie, vývoj krajiny vAkvartéru, atd.). VAkaždém kurzu je student veden kAorientaci vAmoderních trendech disciplíny, studiu moderní domácí a světové literatury. Absolvování oboru je kromě dílčích zkoušek a povinností podmíněno zpracováním diplomové práce, její obhajobou a státní zkouškou zAobecné a užité geoekologie, legislativních a technických prostředků ochrany a tvorby krajiny a jednoho volitelného předmětu (zohledněno je zpravidla řešené téma DP).
Cílem studia je připravit absolventa, který bude mít ucelené teoretické vzdělání v rámci dílčích složek krajiny. Tyto znalosti je absolvent schopen využít při řešení různých typů krajinoekologických problémů při plánování a managementu krajiny. Student je v jednotlivých kurzech veden směrem kritického přírodovědeckého poznávání složitých interakcí mezi dílčími složkami krajiny, krajinných systémů a antropogenní činností. Kromě teoretických znalostí ovládá celou řadu fyzickogeografických a biologických metod výzkumu, a to včetně schopnosti modelovat a prognózovat dílčí krajinotvorné procesy. Absolvent má přehled o legislativním zázemí ČR v oblasti ochrany a tvorby krajiny, zná principy územního plánování a je schopen analyticko-syntetického přístupu ve výzkumu krajiny a dílčích složek a jejich vzájemných vazeb. Je velmi dobře vybaven v oblasti geoinformačních a distančních metod výzkumu a je schopen provádět terénní výzkum a vyhodnocovat získaná data za využití matematicko-statistického aparátu. Absolvent je schopen krizového přístupu při řešení různých typů negativních procesů v krajině a je schopen navrhovat vhodná opatření. Je orientován na kritický přístup a hledání alternativních a inovativních řešení. Absolventi mohou využít možnosti dalšího studia v doktorském programu environmentální geografie. S ohledem na kvalifikaci se může absolvent uplatnit ve vystudovaných činnostech v plném rozsahu, a to v institucích zabývajících se ochranou krajiny (MŽP ČR, ČIŽP, AOPK ČR, evropské instituce a další mezinárodní organizace působící v oblasti ochrany přírody a krajiny), dále pak v odborných ústavech a pracovištích (např. ČHMÚ, VÚV, VÚLHM, VÚKOZ, atd.), v orgánech státní správy a samosprávy (referáty životního prostředí atd.), v útvarech ŽP průmyslových podniků a rekultivačních a revitalizačních organizací, v soukromých firmách a některých dalších organizacích zaměřených na poznání a využití krajiny, na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech.

Pedagogický poradce:

RNDr. Veronika Smolková, Ph.D. (kontakt viz osobní stránka)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 3809