Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Magisterské studium (Mgr.) | Modelováni v environmentální geografii

Modelováni v environmentální geografii

Charakteristika oboru:

Obor navazuje na bakalářské obory kartografie a geoinformatika, fyzická geografie a geoekologie ale i ochrana a tvorba krajiny a je zaměřen na pokročilé metody zpracování geografických dat a zejména na modelování geografických jevů a procesů. Reaguje na významný posun ve způsobech zpracování dat v geografii a to jak v praxi, tak i ve vědeckovýzkumné oblasti, kdy jsou „klasické metody“ stále častěji základem pro vytváření matematických modelů. Obor odráží současné požadavky institucí, jako jsou ČHMÚ, VÚMOP, ČIŽP či podniky Povodí, které stále častěji přístupy založené na matematickém modelování využívají.

Teoretický základ oboru je rozvíjen předměty zaměřenými na obecné metody správy, zpracování a analýzy dat (algoritmizace, metadata a metadatové systémy, fuzzy modelování, evoluční algoritmy apod.). Aplikační část je zaměřena na formulování a řešení konkrétních geografických úloh (environmentální modelování, modelování eroze, geoinformatika při studiu krajiny atd.), přičemž důraz je kladen na mezinárodně platné standardy v této oblasti (DHI MIKE, USACE/HEC, SIMWE, WEPP a další). Studijní plán dále obsahuje skupinu předmětů obsahujících vybrané části environmentální geografie (krajinná ekologie, přírodní hazardy a další) a skupinu předmětů zaměřenou na rozšíření základů programování (např. objektové programování, programování serverových aplikací), které umožní absolventům zpracování dat a řešení úloh i bez závislosti na stávajících programových prostředcích, případně tyto dále rozvíjet. Nezbytná široká teoretická a informatická základna staví obor na rozhraní mezi geografii a geoinformatiku.

Obor je vhodný pro absolventy bakalářských studijních oborů z oblasti geoinformatiky nebo fyzické geografie a ochrany a tvorby krajiny. Výběrem vhodných předmětů v průběhu studia je možné doplnit znalosti z chybějících oborů (např. geoinformatiky, meteorologie, hydrologie, eroze půdy apod.).

Obor poskytuje ucelenou sumu vědomostí a znalostí, která umožní absolventovi aplikovat moderní metody při samostatném i týmovém řešení problémů environmentálního modelování v praxi i ve vědeckovýzkumné oblasti.

Profil absolventa

Absolvent získá vědomosti a znalosti, které mu umožní řešit základní i specializované úlohy environmentálního modelování. Bude schopen:

- získávat, hodnotit, spravovat a analyzovat geodata,

- volit optimální metody zpracování dat a modelování,

- stavět, používat a kalibrovat environmentální modely,

- validovat a interpretovat výsledky modelování,

- pracovat se standardními programy pro environmentální modelování,

- tyto programy hodnotit,

- podílet se na modifikacích stávajících a vývoji nových modelovacích software.

Soubor teoretických vědomostí i praktických zkušeností, získaných při zpracovávání projektů v rámci studia, připraví absolventa na řešení úkolů praxe a umožní mu i zapojení do vědeckého výzkumu. Vedle environmentálního modelování se bude absolvent orientovat i v oblastech souvisejících, jedná se zejména o dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, kartografii a prezentaci geografických dat. Vzhledem k širšímu všeobecnému základu se bude moci absolvent uplatnit i v oborech environmentálnímu modelování příbuzných, např. modelování biologických nebo fyzikálních jevů, hodnocení přírodních rizik apod. Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském studijním programu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě. Možnosti uplatnění absolventů: orgány státní správy (odbory životního prostředí, územního plánování, informatiky; hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny), Český hydrometeorologický ústav, výzkumné ústavy (Ústav Geoniky AV ČR, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), vysoké školy, podniky Povodí, Hasičský záchranný sbor, organizace zaměřené na vodní hospodářství, ochranu životního prostředí a krajiny, zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ, využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí (Geotest Brno, apod.).Příklady konkrétního využití environmentálního modelování v aplikační sféře:

  1. Operativní hydrologická prognóza, v ČR v rámci Hlásné a předpovědní povodňové služby ČR zajišťované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) ve spolupráci s podniky Povodí
  2. Tvorba digitálních povodňových plánů, map záplavových území apod.
  3. Výpočty zásob podzemních vod, analýzy zranitelnosti povrchových a podzemních vod, půdního a horninového prostředí
  4. Studie odtokových poměrů povodí, vodní režimy v krajině (odvodnění, závlahy apod.), vodohospodářské plánování
  5. Operativní řízení vodohospodářských soustav, analýzy distribučních a stokových sítí v rámci hydrologie urbanizovaných území
  6. Kvalita a znečištění vod z bodových a plošných zdrojů
  7. Stanovení erozního ohrožení zemědělského a lesního půdního fondu (VÚMOP, VÚLHM, ÚHÚL)
  8. Projekce dopadů scénářů změn klimatu a struktury krajiny na vybrané geosystémy a odvětví lidské činnosti (vodní hospodářství, lesnictví, zemědělství, energetika, doprava apod.)
  9. Krizové plánování a krizové řízení
  10. Dopady přírodních extrémů (např. sucha a povodně) a havarijních situací (únik kontaminantů do vodního toku) na biotu v krajině (např. populace ryb a vodních živočichů, dřeviny lužního lesa apod.).

Přijímací zkouška je tvořena testem (výběr ze tří odpovědí), otázky jsou směřovány k ověření znalostí z geoinformatiky a fyzické geografie.

 

Pedagogický poradce:

Ing. Radek Dušek, Ph.D. (viz osobní stránky)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 3. 7. 2013): 3916