Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Magisterské studium (Mgr.) | Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Charakteristika oboru:
Obor navazuje na bakalářské studium Fyzické geografie a geoekologie. Rozvíjí teoretickou základnu o syntetické vědní disciplíny (např. geoekologie, kvartér atd.) a klade důraz na prohlubování metodického aparátu v rámci geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ), environmentálního modelování a základních geofyzikálních a laboratorních technik. Obor přináší ucelený přehled teoretických i praktických vědomostí, které mají absolventovi umožnit samostatné nebo týmové řešení fyzickogeografických problémů. Jedním zAaspektů oboru je rovněž orientace na environmentální problematiku a otázky přírodních hazardů a rizik.Prohloubením teoretických a metodických znalostí se studijní obor orientuje na formování odborníků nejen pro praxi, ale i pro vědeckovýzkumnou oblast.Absolvent získá schopnost detailní analýzy dílčích složek fyzickogeografické sféry Země obohacené o syntetické chápání krajinného systému. Absolvent je schopen vědecky pracovat a prostřednictvím nabytých vědomostí, návyků a dovedností řešit úkoly praxe. Na rozšířený teoretický a metodologický základ navazuje řada aplikovaných disciplín (například přírodní hazardy a rizika, užitá geoekologie, půdní fond a jeho ochrana, atd.). Absolvent se orientuje v environmentální problematice, kde je schopen aplikovat fyzickogeografické přístupy. Schopnost řešení fyzickogeografických problémů nabývá absolvent rozšířením znalostí geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ), environmentálního modelování, laboratorních geomorfologických metod a základních technik aplikované geofyziky. Prostřednictvím samostatně řešených projektů získá absolvent zkušenosti k budoucímu řešení teoretických a aplikovaných úkolů. Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském programu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě. Uplatnění absolventa bude v teoretické i aplikované rovině: výzkumné ústavy (Ústav Geoniky AV ČR, vvi, Český hydrometeorologický ústav), vysoké školy, orgány státní správy (referáty životního prostředí, referáty územního plánování,hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny), podniky Povodí, projekční a plánovací instituce, organizace zaměřené na rekultivaci, ochranu životního prostředí a krajiny, zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ, využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí (Geotest Brno, apod.).

Pedagogický poradce:

RNDr. Martin Adamec, Ph.D. (kontakt viz osobní stránka)

 

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 4471