Universitas Ostraviensis

Vypnout grafiku  |  Mapa stránek  |  Vytisknout  |               
CZ EN
Studium | Bakalářské studium (Bc.) | Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Charakteristika oboru:
Fyzická geografie a geoekologie je geovědní disciplína, která se zabývá přírodní složkou krajinné sféry, interakcemi mezi jednotlivými krajinnými prvky a vztahem mezi antropogenními procesy a krajinou. Obor je orientován v prvé řadě na poznání jednotlivých prvků krajiny, jako je litosféra, georeliéf, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra. Zvláštní důraz je vzhledem k výzkumnému zaměření katedry fyzické geografie a geoekologie kladen hlavně na studium georeliéfu, atmosféry a hydrosféry. Tyto prvky krajiny jsou studovány z hlediska jejich struktury, vývoje a prostorových aspektů. Prvky krajinné sféry jsou analyzovány pomocí vhodných metodických postupů, zvláštní důraz je kladen na zpracování dat pomocí geoinformačních technologií. V oboru jsou rovněž zařazeny moderní obory, pomocí kterých se získávají data o krajinné sféře (například dálkový průzkum Země).
Absolvent získává v průběhu studia znalosti fyzickogeografických disciplín, kartografie a geoinformatiky. Důraz je kladen rovněž na profilování absolventa v počítačově orientovaných geografických aplikacích. Nedílnou součástí studijního oboru je získání dovedností práce v terénu a mapování jednotlivých složek krajiny. Obor je doplněn základními socioekonomickými disciplínami, které umožní lépe pochopit vazby a současné procesy v krajinné sféře. Absolvent oboru je schopen evaluovat jednotlivé složky přírodní sféry, analyzovat je pomocí vhodného metodického aparátu a geoinformačních technologií a správně vizualizovat pomocí kartografických metod. Absolvent získává kompetence k praktickému uplatnění v orgánech státní správy (referáty životního prostředí, územního plánování, Agentura ochrany přírody a krajiny, správy CHKO a NP, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí), ve výzkumných ústavech (ČHMÚ, VÚV TGM, Ústav Geoniky apod.) a v soukromém sektoru (projekční a rekultivační organizace, firmy zaměřené na kartografické a geoinformatické služby apod.).

Pedagogický poradce:

RNDr. Martin Adamec, Ph.D. (kontakt viz osobní stránka)

KONTAKT:

adresa:
Katedra fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

 

telefon:
597 092 300, 553 462 300
fax: 596 120 478

email:
karel.silhan@osu.cz
pavlina.stepanova@osu.cz

MAPA:

mapa.png, 24 kB

 


Počet přístupů (od 14. 10. 2012): 5291